Όροι Χρήσης

Α. Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδοµένων Η Εταιρία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα µεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) για κανένα λόγο µε την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόµου και προς τις αρµόδιες και µόνο αρχές. Η Εταιρία διατηρεί αρχεία µε τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονοµικούς και φορολογικούς. Ο επισκέπτης/χρήστης µπορεί να επικοινωνήσει µε το αρµόδιο τµήµα προκειµένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επισκέπτες/χρήστες της Εταιρίας που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρίας µόνο µε τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεµόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους Η Εταιρία διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Η Εταιρία και ειδικότερα το τµήµα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τµήµα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονοµικούς και βελτίωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Β. Περιορισµός ευθύνης της Εταιρίας Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης αµέλειας, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε µορφής ζηµία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχοµένων της Εταιρίας στις οποίες προβαίνει µε δική του πρωτοβουλία και µε τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόµενα της Εταιρίας παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καµία εγγύηση εκπεφρασµένη ή και συνεπαγόµενη µε οποιοδήποτε τρόπο. Στο µέγιστο βαθµό και σύµφωνα µε το νόµο, η Εταιρία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασµένες ή και συνεπαγόµενες, συµπεριλαµβανοµένων, όχι όµως περιοριζόµενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εµπορευσιµότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριµένο σκοπό. Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόµενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλµατα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Εταιρία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" µέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήµια συστατικά. Η Εταιρία δεν εγγυάται σε καµία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιµότητα των περιεχοµένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσµατά τους.

Γ. Δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκτός των ρητά αναφερόµενων εξαιρέσεων (πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόµενο της Εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειµένων, των παρεχοµένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία, κατατεθειµένα σήµατα και σήµατα υπηρεσιών της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συµβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν µέρει αντικείµενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδηµοσίευσης ή να "φορτωθεί", να µεταδοθεί ή να διανεµηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της µεµονωµένης αποθήκευσης ενός και µόνου αντιγράφου τµήµατος του περιεχοµένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δηµόσια ή εµπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από η Εταιρία, χωρίς να θίγονται µε κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.